Exploitatievergunning

Tot 31 december 2023 is elke gemeente op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening verplicht om voor haar grondgebied een bestemmingsplan op te stellen.

In de meeste gemeenten verbiedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de exploitatie van een horecabedrijf zonder exploitatievergunning van de burgemeester. Een burgemeester kan deze exploitatievergunning weigeren indien te verwachten is dat het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf.

Veel gemeenten toetsen de aanvraag exploitatievergunning aan het bestemmingsplan (en eventueel aan de leefmilieuverordening), de mogelijke invloed op het woon- en leefklimaat en het karakter van de winkelstraat of buurt. Daarnaast proberen sommige gemeenten een aantal extra criteria te stellen, bijvoorbeeld de verhouding tot de reeds in de omgeving aanwezige horecabedrijven. Per geval dient te worden bekeken in hoeverre dit geoorloofd is. Ook de wijze van de exploitatie kan een rol spelen. Over het algemeen geldt dat een restaurant een andere uitstraling en een andere invloed op het woon- en leefklimaat heeft dan een café of discotheek.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Waar moet een aanvraag exploitatievergunning aan voldoen?

De aanvraag om exploitatievergunning dient een juiste weergave te zijn van de feitelijke exploitatie. Indien een vergunning voor een restaurant wordt aangevraagd, terwijl de exploitatie zich duidelijk richt op andersoortige activiteiten, dan kan dit een reden zijn de vergunning te weigeren of later in te trekken.

Van belang daarbij is dat de aangevraagde exploitatie in overeenstemming met de vigerende bestemming dient te zijn. Past exploitatie op de aangevraagde wijze – of horeca überhaupt – niet in het bestemmingsplan, dan kan dat (en in sommige APV’s is zelfs opgenomen dat dit verplicht is) tot een weigering van de vergunning leiden. 

Daarnaast proberen sommige gemeenten een aantal extra criteria te stellen, bijvoorbeeld de verhouding tot reeds in de omgeving aanwezige horecabedrijven. Per geval dient te worden bekeken in hoeverre dit geoorloofd is.

Algemene wet bestuursrecht

Gemeenten kunnen bepalen dat de aanvraag om een exploitatievergunning openbaar dient te worden behandeld. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht betekent dit dat de aanvraag dan gedurende vier weken ter inzage wordt gelegd, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden om hun zienswijze kenbaar te maken.

Bezwaarschrift indienen

Tegen de weigering door de gemeente een exploitatievergunning te verlenen, kunt u een bezwaarschrift indienen en,  in sommige gevallen met succes, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening vragen. Het is verstandig als u zich hierin laat bijstaan door een advocaat. Ook tegen beperkende voorwaarden verbonden aan een exploitatievergunning – bijvoorbeeld een beperking in de aangevraagde openingstijden – of tegen een gedeeltelijke weigering – bijvoorbeeld minder terras vergund dan aangevraagd – kan bezwaar aangetekend worden. In beginsel mag men van het instellen van het bezwaar niet slechter worden dan men voor het maken van het bezwaar was, zodat het risico van bezwaar aantekenen tegen de eigen vergunning – behoudens een vergunning verleend in strijd met de wet – gering is.


Sommige gemeenten verlenen exploitatievergunningen alleen voor bepaalde tijd (voor 1 of 3 jaar). Indien u tegen bepaalde exploitatievergunningen bezwaar heeft aangetekend (bijvoorbeeld een terras is voor een deel geweigerd); vergeet dan niet om lopende deze procedure ook in de toekomst weer de volledige exploitatie- en terrasvergunning aan te vragen. Indien u in een later stadium door de rechter in het gelijk wordt gesteld en u bent vergeten voor de toekomstige vergunningen dezelfde aanvraag in te dienen, kan dit consequenties hebben.

 

Indien de burgemeester zich niet kan verenigen met het bedrijfsconcept en om deze reden (vanwege mogelijke aantasting van het woon- en leefklimaat) de exploitatievergunning wenst te weigeren; realiseert u zich hierbij dan dat het voor de Burgemeester niet eenvoudig is om een dergelijke weigering op enkele vermoedens over toekomstige ontwikkelingen te baseren. Probeer in dergelijke gevallen de burgemeester (lees: de ambtenaren) concreet te laten aangeven waar men exact voor vreest. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om deze vrees aan de hand van concreet door de ondernemer te treffen maatregelen weg te nemen.

Exploitatievergunning in combinatie met een terrasvergunning
In sommige gemeenten wordt de exploitatievergunning in combinatie met een eventuele terrasvergunning afgegeven. In dat geval dient bij de aanvraag om exploitatievergunning tevens een kaart/situatieschets ingediend te worden van het gewenste terras. Niet iedere gemeente heeft  bij de koppeling van de terrasvergunning aan de exploitatievergunning een juiste verdeling van de bevoegdheden gemaakt. Zo is de burgemeester bevoegd om een beslissing te nemen over een exploitatievergunning en neemt het college van burgemeester en wethouders in het algemeen een beslissing over de afgifte van een terrasvergunning. Afhankelijk van de wijze waarop de gemeente dit heeft geregeld valt te beantwoorden of één en ander juridisch geoorloofd is.

 

Een exploitatievergunning dient in principe opnieuw aangevraagd of gewijzigd te worden in de volgende gevallen:

  • als de rechtsvorm van uw onderneming verandert;
  • als er nieuwe activiteiten worden ondernomen die leiden tot een andere wijze van exploitatie;
  • als een geëxploiteerd terras uitgebreid gaat worden (indien de terrasvergunning en exploitatievergunning gekoppeld zijn);
  • als er andere leidinggevenden in dienst komen.

Onze advocaten adviseren landelijk ruim 3.000 horecaklanten en voorzien de branche van juridische kennis. Profiteer van onze ervaring. Mail info@meesteradvocaten.nl of bel 020-409 55 55.

Neem vandaag nog contact met ons op